Soạn bài văn bản đề nghị – Bài số 1

I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

1. Đọc các văn bản sau

2. Trả lời các câu hỏi

a. Viết giấy đề nghị nhằm mục đích đề đạt một yêu cầu, một nguyện vọng chính đáng nào đó lên cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

b. Viết giấy đề nghị cần chú ý các mục bắt buộc theo khuôn mẫu lúc trình bày:

– (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

– (2) Địa điểm, ngày tháng làm giấy đề nghị

– (3) Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc kiến nghị)

– (4) Nơi nhận đề nghị

– (5) Người (tổ chức) đề nghị

– (6) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị

– (7) Chữ kí và họ tên người đề nghị

c. Tình huống trong sinh hoạt và học tập cần viết giấy đề nghị ta thấy rất nhiều, chẳng hạn:

+ Xin mượn hội trường để biểu diễn văn nghệ

+ Xin đi cắm trại của lớp

+ Xin mua thêm bàn ghế.

Câu 3:

Tình huống cần viết giấy đề nghị là (a), (b), (c).

II. Cách làm văn bản đề nghị

1. Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

a. Các mục trong hai văn bản đề nghị 1 và 2 (SGK trang 124 – 125) được trình bày theo thứ tự: ai đề nghị, đề nghị ai (nơi nào), đề nghị điều gì, đề nghị để làm gì.

– Hai văn bản 1 và 2 giống nhau ở cách trình bày các mục, khác nhau ở nội dung cụ thể.

– Những phần quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị gồm: đề nghị điều gì và đề nghị để làm gì.

b. Các văn bản đề nghị tuỳ theo từng tình huống cụ thể mà nội dung đề nghị có thể khác nhau nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc về khuôn mẫu dàn mục:

Xem thêm:  Soạn bài quan hệ từ

– (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

– (2) Địa điểm, ngày tháng làm giấy đề nghị

– (3) Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc kiến nghị)

– (4) Nơi nhận đề nghị

– (5) Người (tổ chức) đề nghị

– (6) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị

– (7) Chữ kí và họ tên người đề nghị

2. Một số yêu cầu về trình bày:

+ Tên văn bản cần viết chữ in hoa.

+ Các mục của văn bản phải được trình bày rõ ràng, cân đối.

III. Luyện tập

Đơn và Đề nghị đều xuất phát từ một nhu cầu, nguyện vọng nào đó cần được người (cấp) có thẩm quyền giải quyết. Nhưng Đơn thì thường là nguyện vọng của cá nhân còn Đề nghị thường là nguyện vọng của tổ chức, tập thể.

Soạn bài văn bản đề nghị – Bài số 2

I./ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Viết giấy đề nghị nhằm mục đích nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu, một quyền lợi chính đáng của cá nhân hay tập thể. Đọc các văn bản Trả lời câu hỏi

1) Giấy đề nghị có những yêu cầu:

– Nội dung: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

– Hình thức: + Trình bày trang trọng, ngan gọn, sang sủa + Theo một số mục quy định sẵn.

2) Một số tình huống:

– Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho phép dùng tiền của lớp mua trái bóng cho đội bóng của lớp.

– Đề nghị danh sách các hoc sinh được khen thưởng cuối học kì một vừa qua.

– Đề nghị chấm lại bài kiềm tra học kì môt môn toán.

Xem thêm:  Kể lại một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về đức tính trung thực

3) Trong cầc tình huống sau đây, tình huống phải viết Giấy đề nghị.

a. Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim

b) Đề nghị cho lớp sinh hoạt để trao đổi về môn toán cho kì kiểm tra học kì sắp tới.

II./ CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1) Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

a. Trình bày theo một quy định có sẵn.

– Nhất thiết phải có xác định trả lời một số câu hỏi:

+ Đề nghị ai?

+ Ai đề nghị?

– Đề nghị nội dung gì?

– Đề nghị để làm gl?

2) Cách ĩàm văn bản đề nghị (xem phần (2) và mục Ghi nhớ trang 126).

III./ LUYỆN TẬP

1) Viết đơn và viết Đề nghị đều đề đạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

Tuy nhiên, theo hai tình huống trên ta thấy có chút ít sự khác nhau.

Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

Đề nghị không chỉ trĩnh bày lí dó mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

2) Lỗi trong văn bản Đề nghị có thê là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.

Soạn bài văn bản đề nghị – Bài số 3

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1. Đọc các văn bản

2. Trả lời câu hỏi

a) Viết giấy đồ nghị nhằm mục đích nêu lên ý kiến của mình cho các nơi có thẩm quyền để thỏa mãn một nhu cầu, một quyền lợi chính đáng của cá nhân hay tập thể

b) Giấy đề nghị có những yêu cầu:

– Nội dung: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?

Xem thêm:  Bài văn hay kể về câu chuyện chiếc bàn, cái ghế

– Hình thức: + Trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sủa.

+ Theo một số mục quy định sẵn.

c) Một số tình huống:

– Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho phép dùng tiền của lớp mua trái bóng cho đội hóng của lớp.

– Đồ nghị đanh sách các học sinh được khen thưởng cuối học kì một vừa qua.

– Đề nghị chấm lại bài kiểm tra học kì một môn Toán.

3. Trong các tình huống sau đây, tình huống phải viết Giấy đề nghị.

a) Đề nghị nhà trường tổ chức cho lớp đi xem phim.

c) Đề nghị cho lớp sinh hoạt để trao đổi môn Toán cho kì kiểm tra học kì sắp tới

CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

1. Tìm hiểu cách làm văn Bản đề nghị

a) Trình bày theo một quy định có sẵn.

– Nhất thiết phải có xác định trả lời một số câu hỏi:

+ Đề nghị ai?

+ Ai đề nghị?

– Đề nghị nội dung gì?

– Đề nghị để làm gì?

b) Cách làm văn bản đề nghị (xem phần (2) và mục Ghi nhớ trang 126, SGK).

LUYỆN TẬP

1. Viết Đơn và viết Đề nghị đều đề bạt nguyện vọng của cá nhân hay tập thể lên một cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

Tuy nhiên, theo hai tình huống trên ta thấy có chút ít sự khác nhau.

Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

2. Lỗi trong văn bản Đề nghị có thể là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.

Vũ Hường tổng hợp

Topics #cắm trại #học sinh #học tập #tập thể #viết đơn