Category: Bài văn hay

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều

Bài văn phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều Hướng dẫn Bài tàm Người ta đã nói nhiêu về tài miêu tả nhân vật của nguyễn Du. Trong ‘truyện Kiều’ dù là nhân vật chính diện hay phản diện đểu rất sinh động. Chỉ bằng một