Tag: Trần Quốc Tuấn

Phân tích một đoạn văn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích một đoạn văn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn BÀI LÀM Thế kỉ XIII, đất nước Đại Việt liên tục đứng trước mối đe doạ của giặc Nguyên. Chiến đấu để độc lập, tự chủ, hay đầu hàng để chịu mất nước, nô lệ? Vua tôi nhà Trần

Bài vằn hay về việc phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Bài vằn hay về việc phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn 1. Trước cuộc xâm lược của quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285), tình hình giao thiệp giữa chúng và nước ta rất căng thẳng. Bọn sứ giả trịch thượng, nghênh ngang, yêu sách đủ điều.