Tag: Đất nước

Bài vằn hay về việc phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Bài vằn hay về việc phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn 1. Trước cuộc xâm lược của quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285), tình hình giao thiệp giữa chúng và nước ta rất căng thẳng. Bọn sứ giả trịch thượng, nghênh ngang, yêu sách đủ điều.