Author: Ngân Bình

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều

Bài văn phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều Hướng dẫn Bài tàm Người ta đã nói nhiêu về tài miêu tả nhân vật của nguyễn Du. Trong ‘truyện Kiều’ dù là nhân vật chính diện hay phản diện đểu rất sinh động. Chỉ bằng một

Phân tích bài thơ Những Điều Trông Thấy của tác giả Nguyễn Du

Phân tích bài thơ Những Điều Trông Thấy của tác giả Nguyễn Du Hướng dẫn Ngoài 'Truyện Kiều’, 'Văn chiêu hồn’ bằng chữ Nôm, thi hào Nguyễn Du còn để lại ba tập thơ chữ Hán: 'Thanh Hiên thi tập’, ‘Nam trung tạp ngâm’, ‘Bắc hành tạp lục’. Tập ‘Bắc hành tạp lục’ gồm những