Month: July 2017

Viết thư cho bạn thân

Viết thư cho bạn thân – Bài số 1 …ngày…tháng…năm… Thảo thương nhớ! Thứ ba tuần này, Huyền đã nhận được thư Thảo. Biết bao mong nhớ, nên nhận được thư càng vui mừng. Thảo ơi, tất cả các bạn trong lớp đều chuyền tay nhau đọc. Nhiều đứa trong lớp 4A vẫn chưa có

Viết thư cho bạn nước ngoài

Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài số 1 Hà Nội, ngày…tháng…năm… Cô Ê- mi-li kính mến! Hôm nay trong giờ học lịch sử, khi nói về thắng lợi của cuộc kháng chiến của dân tộc cháu, cháu hiểu ra rằng để giành lại độc lập cho dân tộc mình, không phải chỉ có